oferuje usługi ułatwiaj±ce międzynarodowe kontakty handlowe

  Polski English Svenska Deutsch


Skr. poczt 160, 81- 701 Sopot

(+48) 58 555 90 75
(+48) 501 065 700

usługi zwi±zane z lokalizacj± witryn internetowych ¶wiadczymy  od 1996 roku

Polecamy lokalizacje witryny na rynki zagraniczne oraz działania marketingowe w Internecie:

Tłumaczymy na język obcy oferty lub inne dane o firmach, instytucjach lub projektach.

Uwzględniamy w tłumaczonym tek¶cie lokalne potrzeby i tradycje, jak np zmiana danych na inne jednostki miary.

Dostosowujemy informacje do planowanej lub prowadzonej w danym kraju działalno¶ci opisywanej firmy, instytucji lub projektu.

Wykonujemy korekty językowe wcze¶niej przygotowanych tekstów

Wprowadzamy wła¶ciwy kod dla lokalnych wyszukiwarek Internetowych

:-) Fachowcy sugeruj±,
że najlepiej zareklamuj±,
Wasz produkt w szerokim ¶wiecie
z lok@lizowan± witryn± w Internecie

Witryna w Internecie jest jedn± z najbardziej skutecznych form reklamy, która może wła¶ciwie odzwierciedlić aspiracje oraz możliwo¶ci Państwa firmy lub projektu, jeżeli dostęp do informacji został odpowiednio zoptymalizowany pod k±tem potencjalnych odbiorców.
Lokalizacja umożliwia odbiorcom w innych krajach łatwiejsze dotarcie do informacji opublikowanej w Internecie, na temat Państwa produktu, usługi, projektu lub firmy.
Nasze usługi wspomagaj± wła¶ciw± prezentację w Internecie i ułatwiaj± firmom i instytucj± nawi±zanie lub rozszerzanie kontaktów z partnerami handlowymi w innych krajach

Przed spotkaniami handlowymi na targachwarto jest zainwestować we wła¶ciw± prezentację w Internecie

W zakresie optymalizowania efektów wyszukiwań w Internecie nawi±zali¶my współpracę ze szwedzk± firm±, która od kilku lat samodzielnie oferuje swoje usługi na polskim rynku  >>>
MediaAnalys ma ponad dziesięcioletnie do¶wiadczenie w branży SEO, mieszcz±c się tym samym w czołówce firm zajmuj±cych się marketingiem w Internecie. Nasze innowacyjne rozwi±zania Optymalizacji wyszukiwań oraz Linków Sponsorowanych pomagaj±, aby witryny WWW naszych klientów zajmowały jak najwyższ± pozycję w wynikach wyszukiwarek.